Search form

Mák 6:23

23Ayɨkɨ bɛyǎ ndɔŋ ntá yi bɛ, “Chɔŋ nchyɛ́ wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ nchyɛ́ wɔ, yɛ̌ chí ɛbhakátɔk ɛya ɛ́mɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index