Search form

Mák 6:24

24Ngɔsɔ́ŋ wu arɔk ntá nnɔ, abhɛ́p yi bɛ, “Mma, ndɛ́m mfɔ ánchyɛ mɛ yi?” Nnɔ yi bɛ, “Ntí Jɔ̌n Njwiti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index