Search form

Mák 6:26

26Hɛ́rɔd apɔp! Kɛ ɛ́bé yí mmʉɛt bɛkʉ ɛnyu ɛ́chák ɛ̌ti nɛyɨkɨ anɛ yí áyɨ́kɨ́ bɛsí mankɔ̌ bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index