Search form

Mák 6:27

27Tɛ́mté wu, Hɛ́rɔd ató mbabhɛri ywi amɔt nɛ ɛyɔŋ bɛ́ ándɔk ántwɔ nɛ ntí Jɔ̌n. Arɔk, afɛrɛ ntí ywi amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index