Search form

Mák 6:3

3Pú mmɔ̌ nchwɛ̌ mɛnɔk nɛ? Pú mmɔ̌ María nɛ? Pú yi achí manɔ́ Jems, nɛ Júdas nɛ Símun? Pú bɔ̌máyi abhɛn baghɔrɛ́ bachí fá nɛ bhɛsɛ́?” Ɛkʉ́ bare byak yi byak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index