Search form

Mák 6:30

Yesu adɨ́k ngɛmntay bho

(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Jn 6.1-14)

30Bǒnto báfú ndǔ nɛkɔ ɛnɛn Yesu átó bhɔ bápɛtnsɛm ntá yi, bágháti yi ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bákʉ nɛ ɛbhɛn bátɔ́ŋɔ́ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index