Search form

Mák 6:31

31Bɛyǎ bhó bátwɔ̀ nyaka mándɔk nɔkɔ ɛnyunɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ ɛpok mɛnyiɛ nɛnyíɛ́. Ɛ́kʉ arɛm ntá yap bɛ, “Sɛ́ndɔ́k ndǔ nɛbhʉɛt anɛ achi kpák bɛ mǎnjwémʉɛt mandú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index