Search form

Mák 6:32

32Báfa yɛ báre rɔ́ŋ amɛm áchwí ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yɛ̌ mmu achak apu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index