Search form

Mák 6:33

33Bɛyǎ bhó bághɔ́ ndu bɔ́ bárɔ̀ŋ. Bárɨ́ŋɨ bɛ́ chí Yesu nɛ bǒbhi bhɔ, nɛ bárɨŋɨ nɛbhʉɛt anɛ bárɔ̀ŋ. Bɛyǎ bho báfú ndǔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk, báfa nɛ bɛkak, bárɔk ntiɛ́t ntiɛt, báre noŋ bɔ ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index