Search form

Mák 6:34

34Mpok Yesu áfú amɛm áchwi, aghɔ́ ngɛ́mtay bho. Ntínso nɛ́kɛ́m yi nɛ bhɔ mbɔnyunɛ bachi nyaka ndǔ ɛsɔŋɔri, nkwak ti, mbɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mbabhɛri. Abho yɛ bɛ́tɔŋ bhɔ bɛyǎ mɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index