Search form

Mák 6:35

35Ɛnɛ́ mpok áfʉ̀ɛt běku ɛbhɔ, baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k ntá yi barɛm bɛ, “Nywɔp nɛ́naŋ nɛrɔŋ nɛ nɛbhʉɛt anɛ sɛchi-nɛ arɛ́ chi ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index