Search form

Mák 6:37

37Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bě babhɔŋ, chyɛ̌ ká bhɔ nɛnyíɛ́ mányíɛ́.” Kɛ bábhɛ́p yí bɛ, “Ɔ̌yáŋ sɛ́ndɔ́k sɛ́nku nɛnyíɛ́ nɛ nkáp anɛ nkʉ bɛ́tɨk ányìɛ ndǔ bataŋ ánɛn sɛ́chíɛ bǒbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index