Search form

Mák 6:38

38Yesu abhɛ́p yɛ bhɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ bɛkpkɔkɔ́ brɛt afɔ mɛ́ní? Dɔ́k ká byo.” Bábyó nɔ́kɔ́, bárɛm bɛ, “Bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛ́tay nɛ nsi ɛ́pay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index