Search form

Mák 6:39

39Yesu aghati bhɔ bɛ mámfyɛ́ bho ndǔ bakwɔ́, mánkʉ bɔ manchɔkɔ amɨk ndu tákɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index