Search form

Mák 6:40

40Báchɔ́kɔ yɛ amɨk ndǔ barɔ́ŋ, ndǔ bakwɔ́ bɛsa bɛ́tay nɛ bɛsa bɛ́pay nsɛm byo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index