Search form

Mák 6:41

41Yesu asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ bɛtay nɛ nsi ɛpay. Ayoŋ amɨ́k amfay. Achyɛ bakak ntá Mandɛm, abho bɛ́bɔ́kɔ́ti brɛt wu anchyɛ nɔkɔ ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ mánkɔ́rɛ́ nɛ nsi ntá bɛyǎ bǒbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index