Search form

Mák 6:45

Yesu are kɔ amfǎnyɛn

(Mt 14.22-33; Jn 6.15-21)

45Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ mándɔ́k mǎnchwe amɛm áchwí, mampe nnyɛ́n manjambɨ Bɛtsáida, ndǔ ɛbhě manyu ɛchak. Yímbɔŋ arɔp ansɛm bɛkʉ bɛyǎ bǒbhɔ mángúrɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index