Search form

Mák 6:46

46Ágháti nɔ́kɔ́ bhɔ bɛ, “Mǎnkɔ sayri”, arɔ akó amfay njiɛ ndu mɛnɨkmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index