Search form

Mák 6:48

48Yesu aghɔ́ ndu ɛ́bè baghɔkɔ́ bhi mmʉɛt mɛ́nók áchwi ɛ̌ti mbʉ́ɛ́p anɛ áfù bhɔ́ ambɨ. Bɛfʉɛt nkárɛ́nká ɛ́rát bɛghaka nkárɛ́nká ɛtandat betí, abho bɛkɔ amfay manyu ankoŋo nɔkɔ bhɔ. Arɔk kpát ɛrɔp kɛkwɔt bɛfʉɛt bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index