Search form

Mák 6:49

49Bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi ákɔ̀ anyɛ́n átwɔ̀, bɛ́cháy bɛ́kɛ́m bɔ́ tontó. Bábho bɛbɨk, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Chí ɛfóŋó-ngú! Chi ɛfóŋó-ngú!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index