Search form

Mák 6:5

5Ɛkʉ Yesu kɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay arɛ́, ɛ́bhɨ́kɨ́fʉɛt chí nɛnyaŋa anɛ yi ányáŋá amɔ amʉɛt mpǎy bǒmame, abú bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index