Search form

Mák 6:50

50Bɔ́ mankɛm bághɔ nyaka yi, bɛcháy bɛ́kɛm bhɔ. Tɛ́mté wu, Yesu afyɛ́ bhɔ ntɨ arɛm bɛ, “Chi mɛ, bǎkɛ́ chay!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index