Search form

Mák 6:52

52Yɛ̌ndu Yesu ádɨ́k nyaka nka bho ɛtay nɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt, bɔ kɛjwimɛm ndǔ ɛnyǔ mmu yi achi. Bɔ́ kɛnɛnɛ batɨ̌ yap amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index