Search form

Mák 6:55

55Ntiɛt ákwɛ́n atú ɛtɔk ɛyɔ ankɛm ndu bápɔ̀kɔ bǒmame ndǔ bɛ̌sák ɛbhap mándɔk nɔkɔ mbǎŋ ɛnkɛm ɛnɛ bághókó bɛ́ Yesu achí arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index