Search form

Mák 6:56

56Yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛt anɛ yí áchwɔ́bhɛ́ ndǔ bɔ̌bɛtɔk, nɛ yɛ̌ chi amɛm bɛtɔk bɛgho nɛ amɛm bakɨ, báré pɔkɔ́ bǒmame ndǔ mbaŋ ɛnɛ bo báchɛ̀m mbɔ nɛfísiɛ, mánɨk nɔkɔ mʉɛt bɛ yi andɔ bǒmame mantɔk yɛ̌ chi nkokoŋ ndɛn yi. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánú átɔ́kɔ́ nkokoŋ ndɛn Yesu, ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index