Search form

Mák 6:6

6Yesu abhak maknkay mbɔnyunɛ bǒ ɛtɔk ɛyi bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛka nɛ yi.

Yesu ató bakoŋo bhi bati byo nɛ apay

(Mt 10.5-15; Lk 9.1-6)

Yesu are kɔ ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn bachi kɛkwɔt, antɔŋ nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index