Search form

Mák 6:7

7Abhɨŋɨ yɛ bakoŋo bhi bati byo nɛ apay ató nɛfí, bati apay apay. Achyɛ bhɔ́ bɛtaŋ bɛbok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index