Search form

Mák 6:8

8Asɛmti bhɔ́ bákɛ́ pɔkɔ yɛ̌nyɨŋ ndǔ nɛkɔ ɛnap, ɛ́bhɨ́kɨ́fʉɛt chí ntɛ́m. Yí bákɛ́ pɔkɔ nɛnyíɛ́, nɛ yɛ̌ bɛbhǎ-nɛkɔ, nɛ yɛ̌ chi nkáp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index