Search form

Mák 7

Bɛpɨŋɨ́ bho bɛbhɨkɨ bhɔŋ bɛyibhiri bɛbhé Mandɛm

(Mt 15.1-9)

1Bǒnkwɔ Fárisi nɛ mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn báfú Yerúsalɛm, bátwɔ́ nyaka bákáp Yesu. 2Bághɔ bɛ́ mbɔk bakoŋo Yesu mányìɛ̀ nɛnyíɛ́ kɛso amɔ́ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋɨ́ bǒ bhap ɛ́tɔ̀ŋ. 3Bǒnkwɔ Fárisi nɛ bo Israɛl mankɛm bápú nyiɛ nɛnyíɛ́ kɛ yambɨ bɛso amɔ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋɨ́ bachǐmbɨ bhap ɛ́tɔ̀ŋ. 4Nɛ bápu nyiɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fu ɛsiɛ kpátɛ mánso yɔ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋ ɛyap ɛ́tɔ̀ŋ. Bábhɔŋ bɛpɨŋ bɛ́chak tontó ɛbhɛn bábhʉ̀rɛ mbɔ bɛ́so nkɔ́p, bɛkpʉrɛ, nɛ bɛte árɨk. 5Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábhɛ́p Yesu bɛ, “Ndaká yí baghɔkɔ́ bhɛ bápú koŋo bɛpɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛsɛ? Ndaká yí mǎnyìɛ nɛnyíɛ́ kɛso amɔ mbɔ ɛnyu ɛ́yàŋ?” 6Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya arɛm nyaka ndaká yí tɛtɛp ɛ̌ti yɛka! Bǎchi bǒ bɛtábhá nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu yi ásɨ́ŋɨ́ bɛ Mandɛm arɛm bɛ, ‘Bǒbhɛn báchyɛ̀ mɛ kɛnókó chi nɛ bɛyɔŋɔ́nyu bhap, batɨ yap ásap nɛkɔ nɛ mɛ. 7Kɛnókó ɛkɛn bɔ báchyɛ̀ mɛ kɛchi chi ndɛ́ndɛm, mbɔnyunɛ bɛbhé ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báfyɛ́ kɛ̌ bɔ bátɔ̀ŋ bho mbɔ bɛ bɛchi Ɛyɔŋ Mandɛm.’ 8Bǎrɔ̀ bɛbhé Mandɛm bǎkoŋo chi bɛpɨŋ ɛbhɛn bǒ mmɨk.” 9Yesu arɔk ambɨ aghati bhɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ ɛrɨ́tí mbi bɛ́rɔ bɛbhé Mandɛm ndu bɛ́koŋo chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka bátɔ́ŋɔ́! 10Moses arɛm bɛ, ‘Chiɛ́ ɛ́táyɛ nɛ máyɛ kɛnókó’ nɛ bɛ ‘Yɛ̌ agha anɛ árɛ̀m ɛbɛ́ptí ɛyɔŋ ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi, bábhɔŋ bɛway yi.’ 11Kɛ bǎghàti bho bɛ mbák mmu ándɛ́m ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi bɛ, ‘Nsɔt ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ mbʉ bɛkwak wɔ nɛ yɔ, nchyɛ́ ntá Mandɛm’, 12nɔ, bǎchɛt bho mbi bɛ bákɛ́ kwak bachi nɛ manɔ bhap. 13Ndǔ bǎkʉ nɔ, bǎsɔt bɛpɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka bɛbyak Ɛyɔŋ Mandɛm. Nɛ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak ɛbhɛn bǎkʉ bɛ́chí mbɔ ɛbhɔ.”

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm

(Mt 15.10-20)

14Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, apɛt abhɨŋɨ bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ arɛm bɛ, “Bě mankɛm, tá ká batú mǎngok ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛrɛm, mǎnjwimɛm! 15Yɛ̌nyɨŋ ɛpu ɛnɛ mmu ányìɛ ɛ́nkʉ bɛ yi akɛ́ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú mmu anyu kɛ ɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. 16Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batú bɛghok ángók.” 17Yesu árɔ́ nɔ́kɔ́ bhɔ́, arɔk anywɔ́p. Arɛ́, baghɔkɔ́ bhi bábhɛ́p yi ntí bɛyɔŋ ɛbhɔ. 18Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bě nkwɔ bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm-ɛ? Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ányìɛ ɛnchwe yi mɛniɛ ɛ́pú kway bɛkʉ bɛ yi akɛ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm? 19Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ányíɛ́, ɛ́pú chwe yi antɨ, ɛ́rɔŋ chi mɛniɛ ɛbhi nɛ ǎji yɔ amfɛrɛ.” Yesu arɛm nɔ, ndu áyàŋ bo mándɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ nɛnyíɛ́ nɛ́kway mɛnyiɛ. 20Arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fù mmu antɨ kɛ ɛ́kʉ̀ yi akɛ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. 21Chí amɛm ntɨ mmu kɛ̌ nkaysi mbʉ́mbʉ áfù, antɛ́n yi ndǔ ɛpúsí, nɛ bɛway mmu, nɛ bɛkwɛn bɛrwɔp, nɛ 22bɛ́fyɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ bo bachak, nɛ ɛbɛ́bhɛ́ntɨ, nɛ bɛrwɔ bho, nɛ ɛpɔ̌ ɛpɨŋ ɛnɛ mmu apu kɛm mmʉɛt, nɛ mpap amɨ́k, nɛ bɛchɔŋti nnyɛ́n mmu, nɛ nɛyoŋómʉɛt nɛ ɛchɨŋti. 23Bɛbɛpti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fù mmu chi antɨ nɛ bɔ́ kɛ bɛ́kʉ̀ mmu akɛ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.”

Ngɔrɛ́ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka

(Mt 15.21-28)

24Yesu afa yɛ nɛbhʉɛ́t wu are rɔ́ŋ atú ɛtɔk anɛ achi kɛkwɔt Táya nɛ Sídɔn. Arɔk achwe ɛkɛt ɛ́mɔt abhak arɛ́. Akɛ yáŋ mándɨŋɨ bɛ́ yi achi arɛ́. Yɛ̌ nɔ, akɛ rɔp bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́. 25Ngɔrɛ́ amɔt anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri mɔ́ywi anɛ ngɔsɔ́ŋ aghok ɛ̌ti Yesu. Arɔk ntá yi kɛchɔŋti mpok, akwɛ́n bɛkak ɛbhi. 26Ngɔrɛ́ wu apú nyaka mmu Israɛl. Bábhe yi chi atú Síria ndǔ nnɛrɛ́kɛt agho anɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Fonísia. Anɨk Yesu mmʉɛt bɛ ambok ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛ́mfu mɔ́ywi amʉɛt. 27Kɛ Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Dɔ̌ sɛ́nchíɛ kpɨ́k mǎmbɔ nɛnyíɛ́. Ɛ́pú chak bɛsɔt nɛnyíɛ́ mǎmbɔ mánchyɛ́ ntá mmú.” 28Ngɔrɛ́ wu akɛmɛ yi bɛ, “Acha, ɛ́chí tɛtɛp. Kɛ mmú ɛ́nyiɛ nɔkɔ bɛchɔkɔtí ɛbhɛn bɛ́fù ntá mǎmbɔ amfay ɛ́fɛ́mɛ́ nɛnyiɛ mɛ́nkwɛnti amɨk.” 29Yesu arɛm bɛ, “Ɛ̌ti bɛyɔŋ ɛbhɛ ɛbhɛn, pɛtnsɛm anywɔ́p, ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛyɔ ɛ́naŋ ɛ́rɔ mɔ́ywɛ.” 30Apɛtnsɛm anywɔ́p, aghɔ́ mɔ́ bhʉrɛ ndǔ ndu ɛnɛ́ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛ́náŋ ɛ́rɔ yi.

Yesu abú mbók

31Yesu arɔ atú Táya, afʉɛ́t Sídɔn achwe atú bɛtok byo anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Dikápolis, akɔ achwɔp ndǔ Manyu Gálili. 32Básɔ́t mmǔ amɔt bárɔ́k ntá yi nɛ yi. Mbaŋ yi kɛ ghók, kɛpɨ yi kɛrɛm kɔkɔ kɔkɔ. Mánɨk Yesu mmʉɛt bɛ́ ányáŋá yi amɔ anti. 33Yesu aya yí báfá nɛntɨ bho, bárɔk nɛ́kú. Asoŋ yí kɛnɔŋámɔ batú, apá batiɛ́, atɔk nɛ́rɨ ɛni. 34Yesu ayɨŋɨ mfay asɔ́k nsɔk arɛm bɛ, “Ɛfáta” nɔ chi, “Nɛnɛ́.” 35Tɛ́mté wu, batú yi ánɛ́nɛ, nɛrɨ́ nɛ́káŋári yi anyu abho bɛrɛm kɛpɨ sayri. 36Yesu asɛmti bho bɛ bákɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákári. Yɛ̌ nɔ, ásɛ́mtí nɔ́kɔ́ bhɔ, mángati nɔkɔ ghati bho. 37Bo bábhák maknkay, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Yɨŋɨ́, ɛnyɨŋ ɛnɛ yí ákʉ́ ɛ́rɨ ɛcha. Ǎkʉ yɛ̌ chí bo abhɛn batú áchókó mángók mbaŋ, babhók mándɛm kɛpɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index