Search form

Mák 7:1

Bɛpɨŋɨ́ bho bɛbhɨkɨ bhɔŋ bɛyibhiri bɛbhé Mandɛm

(Mt 15.1-9)

1Bǒnkwɔ Fárisi nɛ mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn báfú Yerúsalɛm, bátwɔ́ nyaka bákáp Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index