Search form

Mák 7:11

11Kɛ bǎghàti bho bɛ mbák mmu ándɛ́m ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi bɛ, ‘Nsɔt ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ mbʉ bɛkwak wɔ nɛ yɔ, nchyɛ́ ntá Mandɛm’,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index