Search form

Mák 7:13

13Ndǔ bǎkʉ nɔ, bǎsɔt bɛpɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka bɛbyak Ɛyɔŋ Mandɛm. Nɛ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak ɛbhɛn bǎkʉ bɛ́chí mbɔ ɛbhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index