Search form

Mák 7:14

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm

(Mt 15.10-20)

14Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, apɛt abhɨŋɨ bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ arɛm bɛ, “Bě mankɛm, tá ká batú mǎngok ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛrɛm, mǎnjwimɛm!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index