Search form

Mák 7:15

15Yɛ̌nyɨŋ ɛpu ɛnɛ mmu ányìɛ ɛ́nkʉ bɛ yi akɛ́ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú mmu anyu kɛ ɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index