Search form

Mák 7:17

17Yesu árɔ́ nɔ́kɔ́ bhɔ́, arɔk anywɔ́p. Arɛ́, baghɔkɔ́ bhi bábhɛ́p yi ntí bɛyɔŋ ɛbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index