Search form

Mák 7:18

18Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bě nkwɔ bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm-ɛ? Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ányìɛ ɛnchwe yi mɛniɛ ɛ́pú kway bɛkʉ bɛ yi akɛ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index