Search form

Mák 7:19

19Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ányíɛ́, ɛ́pú chwe yi antɨ, ɛ́rɔŋ chi mɛniɛ ɛbhi nɛ ǎji yɔ amfɛrɛ.” Yesu arɛm nɔ, ndu áyàŋ bo mándɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ nɛnyíɛ́ nɛ́kway mɛnyiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index