Search form

Mák 7:2

2Bághɔ bɛ́ mbɔk bakoŋo Yesu mányìɛ̀ nɛnyíɛ́ kɛso amɔ́ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋɨ́ bǒ bhap ɛ́tɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index