Search form

Mák 7:20

20Arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fù mmu antɨ kɛ ɛ́kʉ̀ yi akɛ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index