Search form

Mák 7:21

21Chí amɛm ntɨ mmu kɛ̌ nkaysi mbʉ́mbʉ áfù, antɛ́n yi ndǔ ɛpúsí, nɛ bɛway mmu, nɛ bɛkwɛn bɛrwɔp, nɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index