Search form

Mák 7:22

22bɛ́fyɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ bo bachak, nɛ ɛbɛ́bhɛ́ntɨ, nɛ bɛrwɔ bho, nɛ ɛpɔ̌ ɛpɨŋ ɛnɛ mmu apu kɛm mmʉɛt, nɛ mpap amɨ́k, nɛ bɛchɔŋti nnyɛ́n mmu, nɛ nɛyoŋómʉɛt nɛ ɛchɨŋti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index