Search form

Mák 7:23

23Bɛbɛpti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fù mmu chi antɨ nɛ bɔ́ kɛ bɛ́kʉ̀ mmu akɛ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index