Search form

Mák 7:24

Ngɔrɛ́ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka

(Mt 15.21-28)

24Yesu afa yɛ nɛbhʉɛ́t wu are rɔ́ŋ atú ɛtɔk anɛ achi kɛkwɔt Táya nɛ Sídɔn. Arɔk achwe ɛkɛt ɛ́mɔt abhak arɛ́. Akɛ yáŋ mándɨŋɨ bɛ́ yi achi arɛ́. Yɛ̌ nɔ, akɛ rɔp bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index