Search form

Mák 7:25

25Ngɔrɛ́ amɔt anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri mɔ́ywi anɛ ngɔsɔ́ŋ aghok ɛ̌ti Yesu. Arɔk ntá yi kɛchɔŋti mpok, akwɛ́n bɛkak ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index