Search form

Mák 7:26

26Ngɔrɛ́ wu apú nyaka mmu Israɛl. Bábhe yi chi atú Síria ndǔ nnɛrɛ́kɛt agho anɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Fonísia. Anɨk Yesu mmʉɛt bɛ ambok ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛ́mfu mɔ́ywi amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index