Search form

Mák 7:27

27Kɛ Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Dɔ̌ sɛ́nchíɛ kpɨ́k mǎmbɔ nɛnyíɛ́. Ɛ́pú chak bɛsɔt nɛnyíɛ́ mǎmbɔ mánchyɛ́ ntá mmú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index