Search form

Mák 7:28

28Ngɔrɛ́ wu akɛmɛ yi bɛ, “Acha, ɛ́chí tɛtɛp. Kɛ mmú ɛ́nyiɛ nɔkɔ bɛchɔkɔtí ɛbhɛn bɛ́fù ntá mǎmbɔ amfay ɛ́fɛ́mɛ́ nɛnyiɛ mɛ́nkwɛnti amɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index