Search form

Mák 7:29

29Yesu arɛm bɛ, “Ɛ̌ti bɛyɔŋ ɛbhɛ ɛbhɛn, pɛtnsɛm anywɔ́p, ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛyɔ ɛ́naŋ ɛ́rɔ mɔ́ywɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index