Search form

Mák 7:3

3Bǒnkwɔ Fárisi nɛ bo Israɛl mankɛm bápú nyiɛ nɛnyíɛ́ kɛ yambɨ bɛso amɔ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋɨ́ bachǐmbɨ bhap ɛ́tɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index