Search form

Mák 7:30

30Apɛtnsɛm anywɔ́p, aghɔ́ mɔ́ bhʉrɛ ndǔ ndu ɛnɛ́ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛ́náŋ ɛ́rɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index